Πρότυπο Κέντρο Ανάπτυξης διεργασιών και προϊόντων στο ΕΜΠ

2021/06/24 at 12:26 ΜΜ 24/06/2021 NewsRoom Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνέχεια Πρόσκλησης από την Περιφέρεια Αττικής και ολοκληρωμένης τεχνικής πρότασης που κατέθεσε, πέτυχετην ένταξή του στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)Αττικήςστον Άξονα Προτεραιότητας 1 που φέρει τίτλο «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»,δράση η οποία εντάσσεται στους κεντρικούς πυλώνες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3.Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Πρότυπου Κέντρου Ανάπτυξης Διεργασιών και Προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη διαχείριση και εκμετάλλευση αποβλήτων, απορριμμάτων και υπολειμμάτων, μέσω προμήθειας ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Η χρηματοδότηση, την έγκριση της οποίας υπέγραψε ο Περιφερειάρχηςκ. Γ. Πατούληςστις 15/6/2021, σε πρώτη φάση ανέρχεται στο ποσό του1.000.000,00(Κωδ. ΟΠΣ ΕΣΠΑ_MIS 5062122)και αναμένεται να επεκταθεί και σε δεύτερη φάση μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.Το Κέντρο θα παράσχει υψηλής στάθμης ερευνητικές, εκπαιδευτικές και τεχνολογικές υπηρεσίες σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.Η επεξεργασία αποβλήτων και παραπροϊόντων και η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ανακυκλωμένων πρώτων υλών, νέων υλικών, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας ή/και ενέργειας είναι αναπόσπαστο τμήμα της κυκλικής οικονομίας με ποικίλες εφαρμογές στον γεωργικό, βιομηχανικό, τουριστικό τομέα κ.α. Όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Τούτο μεταφράζεται σε μηδενικές καθαρές εκπομπές και σε μια συνολική αναδιαμόρφωση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ούτως ώστε αυτές να εξαρτώνται, όχι από τη χρήση, αλλά από την επανάχρηση πρώτων υλών.
Η ορθή και σύννομη με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία διαχείριση και διάθεση των ρευμάτων αυτών, αλλά παράλληλα και η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση τους, συγκεντρώνει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον από το σύνολο σχεδόν των Σχολών του ΕΜΠ. Με βάση τα ανωτέρω καταδεικνύεται η ανάγκης αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που απαιτεί σημαντική υλικοτεχνική υποδομή αλλά και εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς και προϋποθέτει συντονισμένες
Διασχολικές πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή Εργαστηρίων από διαφορετικές Σχολές του ΕΜΠ.Το Κέντρο θα περιλαμβάνει δύο άξονες, ήτοι τον άξονα Ανακύκλωσης/Αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων, απορριμμάτων και υπολειμμάτων και τον άξονα Ανακύκλωσης/Αξιοποίησης μεταλλικών κόνεων  και οξειδωμένων παραπροϊόντων βιομηχανικών διεργασιών ως πρώτες ύλες διεργασιών Προσθετικής Κατασκευής (3D εκτύπωση). Οι παραπάνω άξονες και ο αντίστοιχος εξοπλισμός ευθυγραμμίζονται με τους άξονες RIS3 όπως αυτοί έχουν τεθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Η λειτουργία του Κέντρου παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής κατά τρόπο οριζόντιο στον κύκλο της πρωτογενούς παραγωγής, της βιομηχανικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας με άμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και την οικονομική δραστηριότητα της Περιφέρειας