Συγκεκριμένα υπήρξε συμμετοχή 98,94% στην ανταλλαγή του 2021 κα σε ύψος 118,24 εκατομμυρίων για το 2024 που επιφέρουν συνολική απομόχλευση περίπου €166εκ για τον Όμιλο.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Intralot κ. Χρυσόστομος Σφάτος κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Στο παρόν δελτίο τύπου γίνεται δημοσιοποίηση πληροφοριών, οι οποίες προγενέστερα της παρούσας δημοσίευσης είχαν διαβαθμιστεί, ή μπορούσαν εν δυνάμει να διαβαθμιστούν, ως προνομιακές πληροφορίες, βάσει του ορισμού όπως διατυπώνεται στο άρθρο 7(1) του κανονισμού 596/2014 της ΕΕ περί Κατάχρησης της Αγοράς. Δεν προορίζεται για διάθεση, δημοσίευση ή διανομή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται ή διαμένει σε επικράτεια όπου είναι παράνομη η διανομή αυτού του δελτίου τύπου.

Σε συνέχεια των από 1ης Ιουλίου 2021 ανακοινώσεων
(α) της Intralot, Inc. αναφορικά με την πρόταση (η “Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021”) να αποκτήσει όλες τις υφιστάμενες ομολογίες (συνολικά, οι “Ομολογίες 2021”) που έχουν εκδοθεί από την Intralot Capital Luxembourg S.A. με αντάλλαγμα νέες ομολογίες τύπου Senior Secured PIK Toggle Notes μέχρι του συνολικού ποσού των $244.585.500,

(β) της Intralot Global Holdings B.V. σχετικά με την πρόταση σε κατόχους των υφισταμένων ομολογιών €500.000.000 5.250% λήξεως 2024 (οι “Ομολογίες 2024”) που έχουν εκδοθεί από την Intralot Capital Luxembourg S.A. να ανταλλάξουν (“Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024”) τις Ομολογίες 2024 με κοινές μετοχές στο κεφάλαιο της Intralot US Securities B.V., (από κοινού η Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021 και η Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024 , οι “Ανταλλαγές Ομολογιών”)
Η Intralot ανακοινώνει ότι η προθεσμία για τις Ανταλλαγές Ομολογιών έληξε στις 29.7.2021, στις 11:59 μμ. ώρα Νέας Υόρκης.
Αναφορικά με την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021, καθώς 98,94% του συνολικού κεφαλαίου των υφισταμένων Ομολογιών 2021 (εξαιρουμένων τυχόν Ομολογιών 2021 που κατέχει η Intralot Capital Luxembourg S.A. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της), νομίμως προσφέρθηκαν προς ανταλλαγή από τους κατόχους τους στην Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021, η προϋπόθεση της ελάχιστης αποδοχής εκπληρώθηκε κατά τη λήξη της προθεσμίας.

Αναφορικά με την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024, καθώς €118.240.000 του συνολικού κεφαλαίου των υφισταμένων Ομολογιών 2024 (εξαιρουμένων τυχόν Ομολογιών 2024 που κατέχει η Intralot Global Holdings B.V. και οι συνδεδεμένες εταιρείες της) νομίμως προσφέρθηκαν προς ανταλλαγή από τους κατόχους τους στην Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024, η προϋπόθεση της ελάχιστης αποδοχής εκπληρώθηκε κατά τη λήξη της προθεσμίας.
Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Ανταλλαγών Ομολογιών είναι η 3η Αυγούστου 2021.

Στις 28 Ιουλίου 2021 κάποια επενδυτικά κεφάλαια που ισχυρίζονται ότι κατέχουν Ομολογίες 2024 κατέθεσαν στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης (US District Court for the Southern District of New York) αίτηση με την οποία ζητούν να αναγνωριστεί ότι η Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021 και η Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024 (από κοινού “Ανταλλαγές Ομολογιών”) παραβιάζουν όρους της δανειακής σύμβασης των ομολογιών του 2024 και είναι ακυρωτέες υπό το δίκαιο της Νέας Υόρκης. Στις 29 Ιουλίου 2021, αυτά τα επενδυτικά κεφάλαια κατέθεσαν αίτηση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών. Το δικαστήριο όρισε ως ημερομηνία εκδίκασης της αίτησης των αντιδίκων την 2α Αυγούστου 2021. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η αίτηση είναι αβάσιμη και σκοπεύει να εναντιωθεί στο αίτημα περί προσωρινής διαταγής και να ολοκληρώσει τις Ανταλλαγές Ομολογιών προσηκόντως.

Οι δημόσιες ανακοινώσεις των Ανταλλαγών Ομολογιών δημοσιεύονται στους ιστότοπους του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου https://www.bourse.lu/latest-fns και της Εταιρείας https://www.intralot.com/investor-relations/debt-capital-market-info/ την 30η Ιουλίου 2021.
Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν κατά την πρόοδο των θεμάτων που αναφέρονται στην παρούσα.