Τι ζητάει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

2023/03/07 at 12:22 ΜΜ 07/03/2023 newsroomΗ Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε με την απόφαση
71651/06-03-2023 (ΦΕΚ Β΄1310/06-03-2023) του Γενικού Γραμματέα
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό τη
διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών
για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη στις 28-02-2023,
συνεδρίασε στις 06-03-2023 και αποφάσισε:

Α) Να ζητήσει την άμεση παροχή στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορείς
για το δυστύχημα των Τεμπών.

Β) Να καλέσει στελέχη και υπαλλήλους των εμπλεκομένων φορέων για
παροχή στοιχείων και διευκρίνιση ενεργειών ή παραλείψεων αναφορικά με τα
συστημικά προβλήματα που αφορούν στη λειτουργία και ασφάλεια του
σιδηροδρομικού δικτύου.

Γ) Να συνεκτιμήσει και να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν
και να καταθέσει το Πόρισμά της  στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και
προτάσεις της για την άρση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών που θα
εντοπιστούν .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΧΑΛΚΙΑΣ