Έγγραφο εξαίρεσης από την Attica

2023/11/30 at 5:45 ΜΜ 30/11/2023 newsroom 

Η ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Απορροφώσα Εταιρία» ή «Εταιρία») ανακοινώνει, ότι από την 30.11.2023θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το με ίδια ημερομηνία Έγγραφο Εξαίρεσης (το «Έγγραφο»)που συντάχθηκε από την Εταιρία σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528, για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών 27.358.350 νέων, κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία («Νέες Μετοχές») της «ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Οι Νέες Μετοχές προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (η «Απορροφώμενη Εταιρία» ή «ΑΝΕΚ»), σύμφωνα με τις αποφάσεις α) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 22.11.2023, β) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» της 22.11.2023, και γ) της Ιδιαίτερης Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης ’90 και ’96 της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» της 22.11.2023.

Οι Nέες Mετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Κατωτέρω παρατίθεται ενδεικτικά το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Nέων Mετοχών στο X.A.:

Ημερομηνία

Γεγονός

30.11.2023

Δημοσίευση του Εγγράφου Εξαίρεσης (με ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρίας και του Χ.Α.)

04.12.2023

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Aπορροφώμενης Εταιρίας ANEK στο Χ.Α.

06.12.2023

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (Record Date)

07.12.2023

Πίστωση των Νέων Μετοχών στις μερίδες των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (στους πρώην μετόχους της ΑΝΕΚ)

08.12.2023

Έναρξη διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών που προκύπτουν από την Συγχώνευση

Σημειώνεται ότι το εν λόγω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Το Έγγραφο Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528, όπως ισχύει, σχετικά με την Συγχώνευση με Απορρόφηση, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 30.11.2023 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες:

της Εταιρίας: https://www.attica-group.com, και
του Χ.Α.: https://www.athexgroup.gr/el/.

Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας στην διεύθυνση: Λυσικράτους αρ.1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα, έως την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας, Λυσικράτους αρ.1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα (τηλ. 2108919180).

Το Έγγραφο Εξαίρεσης δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)  2017/1129 και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.