Μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της Attica

2023/12/12 at 8:15 ΜΜ 12/12/2023 newsroomH «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εκδότρια») ανακοινώνει τα ακόλουθα,
σύμφωνα με το Ν.3556/2007, και βάσει γνωστοποιήσεων που έλαβε στις 12/12/2023
σχετικά με μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της:
1. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση που έλαβε η Εκδότρια για λογαριασμό του υπόχρεου
προσώπου γνωστοποίησης κ. MUBASHIR MUKADAM από την STRIX HOLDINGS (GP)
LIMITED, την 8/12/2023, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια που κατέχει
έμμεσα ο κ. MUBASHIR MUKADAM σημείωσε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας.
Συγκεκριμένα, την 8/12/2023 άρχισε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
27.358.350 νέων άυλων κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας
€0,30 η καθεμία, που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της
Εκδότριας (εφεξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») συνεπεία της συγχώνευσης με
απορρόφηση της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (εφεξής
«ΑΝΕΚ») από την Εκδότρια και οι οποίες κατανεμήθηκαν στους μετόχους της ΑΝΕΚ.
Ακολούθως της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας
διαιρείται σε 243.164.193 άυλες, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής
αξίας εκάστης €0,30.
Συνεπώς, την 8/12/2023:
Α) H MIG SHIPPING S.A. η οποία ελέγχεται εμμέσως από τον MUBASHIR MUKADAM
κατέχει άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούν σε ποσοστό
61,305% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Σύμφωνα με την από
18/9/2023 γνωστοποίηση της STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED για λογαριασμό του
MUBASHIR MUKADAM προς την Εκδότρια, η MIG SHIPPING S.A. κατείχε άμεσα μετοχές
και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 69,0772% επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Επομένως, το ποσοστό των
δικαιωμάτων ψήφου της MIG SHIPPING S.A. κατήλθε του ορίου των 2/3 και μειώθηκε
περισσότερο από 3%.
Β) Η STRIX HOLDINGS L.P. η οποία ελέγχεται εμμέσως από τον MUBASHIR MUKADAM
κατέχει άμεσα και έμμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούν
σε ποσοστό 86,704% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Σύμφωνα
με την από 18/9/2023 γνωστοποίηση της STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED για
λογαριασμό του MUBASHIR MUKADAM προς την Εκδότρια, η STRIX HOLDINGS L.P.
κατείχε άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούσαν σε

ποσοστό 97,52% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Επομένως, το
ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της STRIX HOLDINGS L.P. μειώθηκε περισσότερο από
3%.
Επομένως, ο κ. MUBASHIR MUKADAM κατέχει έμμεσα 210.833.306 μετοχές και
δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,704% επί του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Σύμφωνα με την από 18/9/2023 γνωστοποίηση
της STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED για λογαριασμό του MUBASHIR MUKADAM προς
την Εκδότρια, ο MUBASHIR MUKADAM κατείχε έμμεσα 210.459.397 μετοχές και
δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 97,52% επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Συνεπώς, το ποσοστό των δικαιωμάτων
ψήφου του MUBASHIR MUKADAM μειώθηκε περισσότερο από 3%.
2. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση που έλαβε η Εκδότρια για λογαριασμό του υπόχρεου
προσώπου γνωστοποίησης «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», από την STRIX
HOLDINGS (GP) LIMITED, την 8/12/2023 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια
που κατέχει έμμεσα η «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», σημείωσε μεταβολή
μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια, κατόπιν της
ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα, την 8/12/2023:
Α) H MIG SHIPPING S.A. η οποία ελέγχεται εμμέσως από την «BLANTYRE CAPITAL
(CAYMAN) LTD», κατέχει άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που
αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,305% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Εκδότριας. Σύμφωνα με την από 18/9/2023 γνωστοποίηση της STRIX HOLDINGS (GP)
LIMITED για λογαριασμό της «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», προς την Εκδότρια,
η MIG SHIPPING S.A. κατείχε άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 69,0772% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Εκδότριας. Επομένως, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της MIG SHIPPING S.A.
κατήλθε του ορίου των 2/3 και μειώθηκε περισσότερο από 3%.
Β) Η STRIX HOLDINGS L.P. η οποία ελέγχεται εμμέσως από την «BLANTYRE CAPITAL
(CAYMAN) LTD», κατέχει άμεσα και έμμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια
που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,704% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Εκδότριας. Σύμφωνα με την από 18/9/2023 γνωστοποίηση της STRIX HOLDINGS (GP)
LIMITED για λογαριασμό της «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD», προς την Εκδότρια,
η STRIX HOLDINGS L.P. κατείχε άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 97,52% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Εκδότριας. Επομένως, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της STRIX HOLDINGS L.P.
μειώθηκε περισσότερο από 3%.
Επομένως, η «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD» κατέχει έμμεσα 210.833.306
μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που αντιστοιχούν σε ποσοστό 86,704% επί
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας. Σύμφωνα με την από 18/9/2023
γνωστοποίηση της STRIX HOLDINGS (GP) LIMITED για λογαριασμό της «BLANTYRE
CAPITAL (CAYMAN) LTD» προς την Εκδότρια, η «BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD»
κατείχε έμμεσα 210.459.397 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εκδότρια που
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 97,52% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
Εκδότριας. Συνεπώς, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της «BLANTYRE CAPITAL
(CAYMAN) LTD» μειώθηκε περισσότερο από 3%.