Νέες ανακοινώσεις από την Attica για την εκποίηση των μετοχών

2024/01/10 at 11:58 ΠΜ 10/01/2024 newsroomΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΘΡΟΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

 

Η ΑTTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») ενημερώνει το
επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 12.12.2023 ανακοίνωσης της,
ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 12.000 κοινών ονομαστικών μετοχών που
σχηματίστηκαν από την άθροιση κλασματικών υπολοίπων ως αποτέλεσμα της
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω της συγχώνευσης δι’
απορροφήσεως της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (η «ΑΝΕΚ»),
σύμφωνα με τις από 22.11.2023 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας και
της ΑΝΕΚ, και δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3166897ΑΠ/04.12.2023 απόφασης του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το τελικό προϊόν της εκποίησης ανέρχεται σε Ευρώ 23.329,40 που αντιστοιχεί σε
Ευρώ 1,944116 για κάθε ακέραιη μετοχή (τυχόν απόκλιση οφείλεται σε
στρογγυλοποίηση).

Δικαιούχοι του προϊόντος εκποίησης είναι οι μέτοχοι οι οποίοι ήταν εγγεγραμμένοι στα
αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») της ATHEXCSD κατά την 06.12.2023
(record date), ως κάτοχοι μετοχών της πρώην εισηγμένης εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».

H απόδοση του προϊόντος εκποίησης στους δικαιούχους μετόχους, κατά το ποσό που
τους αναλογεί, θα πραγματοποιηθεί την 19.01.2024, από την πληρώτρια Τράπεζα
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ.,
ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και
Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας
της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
2. Ειδικά στις περιπτώσεις της χρηματικής καταβολής σε κληρονόμους θανόντων
δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της
Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία
πληρωμής θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των
κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Επιπλέον σε περίπτωση που ο δικαιούχος
τηρούσε τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ, θα αποζημιωθεί μέσω
του δικτύου καταστημάτων της πληρώτριας Τράπεζας.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας,
Λυσικράτους αρ.1-7 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 17674, Καλλιθέα (τηλ. 210-8919180).